Let’s Talk

Let’s Talk

Find a friend, old or new. Set aside an hour. Ask each question, then just listen. After 20 minutes trade places. For the final 20 minutes share your experiences together.

If you’d like to be matched with a community member and participate in this project, please visit us online at the HR Diversity, Equity, & Inclusion webpage.

Acknowledgments

The Princeton Together project is an initiative of the Princeton University Office of Human Resources.

Many thanks to all who have participated.

Participate

If you would like to participate in this project, please visit the HR Diversity, Equity, & Inclusion webpage where you can opt in to be matched.

Contact

[email protected]

1

Where did you grow up, and what was it like?

2

Did you have a favorite childhood toy? Tell me about it.

3

Did you have a childhood nickname? How did you get it?

4

Did you enjoy school, and what kind of student were you?

5

Do you have siblings? If so, tell me about one of them.

6

Please complete the sentence: “I was raised to believe…”

7

Tell me about someone in your life and an important lesson they taught you?

8

What historical event has made a major impact in your life?

9

Who is one of your heroes, and why?

10

What are you really good at?

11

What is something in your life you regret?

12

What motivates you?

13

How have you managed during the COVID-19 pandemic?

14

What’s kept you grounded during this last two years of the COVID-19 crisis?

15

What pushes you out of your comfort zone, and why?

16

Please tell me about a sadness in your life.

17

Please complete the sentence: “I never expected to…”

18

What keeps you up at night?

19

Please complete the sentence: “One of my greatest challenges is…”

20

Please complete the sentence: “I would like to be known as…”

Hablemos

Busca un amigo, viejo o nuevo. Reserva una hora de tu día. Has las preguntas y solo escucha. Después de 20 minutos cambia de lugar. Por los ultimos 20 minutos compartan sus experiensas juntos.

1

Donde cresiste? Cómo fue tu niñez?

2

Tenias un juguete favorito cuando niño? Cuéntame sobre el.

3

Tenias un apodo cuando niño? Como lo obtuviste?

4

Disfrutavas la escuela? Que clase de estudiante eras?

5

Tienes hermanos/a? Dime de uno de ellos.

6

Completa esta oración: “Yo fui criado creyendo que...”

7

Dime de alguna persona especial en tu vida y que leccion te ha enseñado.

8

Que evento historico ha mayormente impactado tu vida?

9

Quien es uno de tus heroes y por que?

10

Que es algo que eres muy bueno haciendo?

11

Que es algo en tu vida de que te arrepientes?

12

Que te motiva?

13

Como has podido manejarte durante la pandemia?

14

Que te ha mantenido fuerte durante la pandemia?

15

Qué te empuja a salir de tu zona de confort? Y por qué?

16

Dime sobre alguna tristeza en tu vida.

17

Completa esta oración: “Nunca esperaba...”

18

Que te desvela por las noches?

19

Completa esta oración: “Uno de mis grandes retos es...”

20

Completa esta oración: “Me gustaria ser conocido como...”

An nou pale

Jwenn yon zanmi, yon ansyen oswa yon nouvo. Rezève inèdtan. Poze chak kesyon, epi koute. Chanje plas apre 20 minit. Pataje eksperyans nou pou dènye 20 minit yo.

1

Ki kote w pase jenès ou e kijan li te ye?

2

Èske w te gen yon jwèt ou te pi renmen? Pale m de jwèt la.

3

Èske w te gen yon non jwèt lè w te timoun? Kijan yo te chwazi ti non jwèt sa a?

4

Éske w te renmen lekòl, e ki sòt elèv ou te ye?

5

Èske w gen frè ak sè? Si w genyen, pale m de youn.

6

Tanpri, fini fraz sa a: “Edikasyon fè m kwè...”

7

Pale m de yon moun ou gen nan lavi e ki gwo leson moun sa a aprann ou?

8

Ki evènman istorik fè yon gwo enpak enpòtan nan lavi w?

9

Kiyès ki ewo w e di m pouki?

10

Nan kisa ou maton?

11

Kisa nan lavi w ou regrete?

12

Kisa ki motive w?

13

Kijan w te ye pandan pandemik COVID-19 la?

14

Kisa ki kenbe tèt sou zepòl ou pandan de dènye lane pandemik COVID-19 la?

15

Kisa ki pouse w andeyò zòn konfò w la e pouki?

16

Tanpri, pale de chagren ou gen.

17

Tanpri, fini fraz sa a: “Mwen pa t janm panse mwen ta...”

18

Kisa ki anpeche w dòmi lèswa?

19

Tanpri, fini fraz sa a: “Youn nan pi gwo eprèv mwen se...”

20

Tanpri, fini fraz sa a: “Mwen ta renmen pou m rekonèt kòm...”